logo
logo-bip

 

O nas

 

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej jest publiczną placówką edukacyjną z prawie 20 letnią tradycją. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej działalność rozpoczęło w 2001 r., wcześniej działając jako Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Tucholi.

Z dniem 1 stycznia 2000 r. nastąpiła ważna zmiana w tucholskim Szkolnictwie zawodowym – utworzono pierwsze w województwie Centrum Kształcenia Praktycznego. Rok później na mocy Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego powstała placówka edukacyjna – Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. W jego skład weszło oprócz Centrum Kształcenia Praktycznego również Technikum dla Dorosłych.

W kolejnych latach, tj. w 2002 r. na mocy Uchwały utworzono Szkołę Policealną, a w 2004 r. poszerzono działalność o Technikum Uzupełniające, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Wszystkie te szkoły weszły w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Od 1 września 2012 r. rozpoczęła się w Polsce reforma szkolnictwa zawodowego, która miała na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do zmieniającego się rynku pracy oraz umożliwienie uzyskiwania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych również w formach pozaszkolnych. Do systemu oświaty w Polsce zostały wówczas wprowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Od 2012 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego wprowadziło również do swojej edukacyjnej oferty możliwość kształcenia w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie wielu kwalifikacji. W 2015 r. na podstawie reformy oświaty nastąpiła likwidacja w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej Technikum dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniającego. Od tego momentu jedyną formą kształcenia zawodowego dla Dorosłych zostały kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W 2020 r. na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Tucholi oraz Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego utworzono w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego Branżową Szkołę II stopnia.

Na dzień dzisiejszy w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej działają:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego

b) Centrum Kształcenia Ustawicznego

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Szkoła Policealna

- Branżowa Szkoła II stopnia

- Kwalifikacyjne Kursy ZawodoweCentrum Kształcenia Praktycznego w 2019 r. na mocy przepisów prawnych przekształciło się w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego współpracuje z wieloma szkołami ponadpodstawowymi z terenu Tucholi w ramach organizacji zajęć praktycznych.

Dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych organizujemy zajęcia praktyczne w zawodach: technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych mają szansę kształcić się u nas w zawodach mechaników operatorów pojazdów i maszyn rolniczych.

Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przygotowujemy praktyki w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik.

Od wielu lat współpracujemy również z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim w zakresie zajęć praktycznych.

Ponadto TCEZ w przeszłości tworzył placówki zamiejscowe. W 2005 r. oraz 2009 r. w Śliwicach powstał oddział zamiejscowy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Również w ramach TCEZ w 2009 r. w Lubiewie powstał oddział zamiejscowy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum w zawodzie technik rolnik na podbudowie gimnazjum.

Powstanie CKU to przede wszystkim potrzeba lokalna. jako pierwsza placówka zajmująca się kształceniem osób dorosłych wyszliśmy naprzeciw potrzebom rynku pracy, który wymuszał do przekwalifikowania lub dokształcania zawodowego.

W CKU kształcimy osoby z różnym poziomem wykształcenia – po gimnazjum, szkole podstawowej, zasadniczej szkole zawodowej, branżowej szkole I stopnia, szkole średniej.

Umożliwiamy również dogodną dla pracujących formę kształcenia – system wieczorowy lub zaoczny.

Posiadamy świetnie wyposażone pracownie: gastronomiczne, samochodowe oraz komputerowe i inne. We wszystkich salach lekcyjnych znajduje się sprzęt multimedialny.

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej to placówka otwarta na potrzeby uczniów, słuchaczy. Celem naszej działalności jest umożliwienie osobom dorosłym zdobycie wykształcenia i zawodu oraz wdrażanie do samokształcenia, pokonywanie barier społecznych i zawodowych, rozwój aktywności oraz wzrost szans w osiągnięciu sukcesu życiowego oraz zawodowego.