ODIDZ

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 15:40

ODiDZ prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników.

Do zadań Ośrodka należy:

• Dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania.

• Dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

Organizacja Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego:

1. Dokształcanie młodocianych w Ośrodku odbywa się w formie turnusów.

2. Turnusy organizuje się dla młodocianych dokształcających się w zakresie tego samego zawodu, lub zawodów pokrewnych.

3. W szczególnych przypadkach dyrektor TCEZ, za zgodą organu prowadzącego, może zorganizować dokształcanie w formie konsultacji indywidualnych - zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Liczba młodocianych uczestniczących w turnusie powinna wynosić co najmniej 20 słuchaczy.

5. Dokształcanie młodocianych w formie turnusu realizuje się w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania, na które został skierowany młodociany, z uwzględnieniem programu nauczania dla danego zawodu lub programu będącego podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

6. Ośrodek korzysta z sal dydaktycznych, pracowni TCEZ oraz innych komórek organizacyjnych w niezbędnym zakresie.

7. Po zakończeniu turnusu młodociany otrzymuje zaświadczenie.

8. Dla młodocianych dokształcających się poza miejscem zamieszkania Ośrodek może zarezerwować miejsca w internacie.

9. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez dyrektora TCEZ, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

10. Młodocianego do Ośrodka kieruje szkoła lub pracodawca podając:

- imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia młodocianego,

- nazwę szkoły lub pracodawcy kierującego młodocianego,

- określenie zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub zakresu dokształcania.

11. Skierowanie dostarcza się do Ośrodka w terminie określonym przez dyrektora TCEZ.

12. Na podstawie arkusza organizacji, dyrektor TCEZ ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

13. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Organizacja zajęć (kierunki i terminy organizowania kursów) uzależniony jest od potrzeb słuchaczy. TCEZ zapewnia zakwaterowanie w internacie.

 

 

 

 


Poprawiony ( poniedziałek, 02 lutego 2015 13:31 )
 

Facebook

Odwiedź nas na Facebooku!

Designed by Business wordpress themes and freepoker. | Joomla templates